Technocracy Download

Download the Technocracy extension here.

It is a ZIP, so you can explore the source code.
It is 10KB in total, which is less than this page.

Find the English guide below

Nemám slovenské verzie prehliadačov, preto preklady tlačidiel sa môžu mierne líšiť. Riaď sa približne podľa obrázkov, prosím.

Ako inštalovať v Chrome

 1. Stiahni si technocracy.zip a rozbaľ ho niekde, napr. do Downloads/technocracy.
 2. Zadaj chrome://extensions do Chrome adresového riadka. (Táto linka žiaľ nezafunguje, lebo Chrome je múdry.)
 3. Stlač "Načítaj rozbalené" a nájdi napr. Downloads/technocracy (priečinok, ktorý obsahuje súbor manifest.json). Stlač "Vybrať priečinok" a tým sa načíta toto rozšírenie. Ak všetko zafungovalo, automaticky sa otvorí stránka korona.gov.sk v novej záložke.
 4. Rozšírenie môžeš vidieť v adresovom riadku, pod ikonou rozšírení.
 5. Ak stlačíš túto ikonu, znova sa otvorí štátna stránka. Môžeš si ju pripnúť a používať ako kvázi "záložku".

Ako inštalovať v Edge

 1. Stiahni si technocracy.zip a rozbaľ ho niekde, napr. do Downloads/technocracy.
 2. Stlač tri bodky v pravom hornom rohu.
 3. Stlač "Rozšírenia" s ikonou puzzle.
 4. Nájdi prepínač "Mód vývojára" a zariaď, aby bol zapnutý.
 5. Tlačidlo "Načítaj rozbalené" sa zobrazí, keď je povolený "Mód vývojára". Stlač ho a nájdi napr. Downloads/technocracy (priečinok, ktorý obsahuje súbor manifest.json). Stlač "Vybrať priečinok" a tým sa načíta toto rozšírenie. Ak všetko zafungovalo, automaticky sa otvorí stránka korona.gov.sk v novej záložke.
 6. Rozšírenie môžeš vidieť vedľa adresového riadku pod jeho ikonou. Stlačením ikony sa tiež otvorí štátna stránka, akoby to bola záložka.

Ako rozšírenie používať

Ako vypĺňaš informácie, rozšírenie si pamätá všetok tvoj text, čísla, rozkliknuté výbery, fajky, aj krúžkové možnosti. Stav formulára sa ukladá v reálnom čase po každej mini zmene. Stlačením F5 alebo Obnoviť sa obnoví stránka, ale okamžite sa predvyplní hodnotami, ktoré sme videli naposledy.

Keď znova otvoríš rovnaký formulár, všetky tvoje voľby sa znova vyplnia. Každá URL má vlastnú pamäť, takže môžeš skúsiť vypĺňať rôzne formuláre na portáli a každý sa bude pamätať zvlášť.

Po načítaní stránky počkaj cca 2 sekundy, aby sa načítali všetky hodnoty. Formulár spracúva veľa vecí, takže treba mať trpezlivosť. Stále je to lepšie ako zadávať všetko manuálne.

Samozrejme môžeš hocikedy prepísať svoje hodnoty a tie sa uložia pre budúce použitie.

Nič to nikam neposiela, je to len pre zvýšenie komfortu.

Funguje to len v tom prehliadači, v ktorom si to nainštaluješ. Ak chceš čistý formulár bez pamäti, otvor iný prehliadač, alebo otvor inkognito okno, alebo vypni rozšírenie, alebo odinštaluj rozšírenie.

Dajte mi vedieť, ak sa niečo správa čudne alebo neočakávane.

Potrebuješ to pre Firefox? Máš pripomienky?

Ak máš akékoľvek postrehy, vieš, kde ma nájdeš.

Veľa šťastia!

How to Install in Chrome

 1. Download technocracy.zip and unzip it somewhere, e.g. into Downloads/technocracy.
 2. Enter chrome://extensions into Chrome address bar. (This link won't work because Chrome is smart.)
 3. Click "Load unpacked" and find e.g. Downloads/technocracy (the folder that contains the manifest.json file). Click "Select Folder" to load the extension. If everything has worked, the korona.gov.sk page will open automatically.
 4. You can see the extension in your address bar, under the extensions icon.
 5. Clicking the icon will open the government page. You can pin it for "bookmark" access.

How to Install in Edge

 1. Download technocracy.zip and unzip it somewhere, e.g. into Downloads/technocracy.
 2. Click the three dots buton in the top right corner.
 3. Click the "Extensions" item with the puzzle icon.
 4. Find the "Developer mode" toggle and make sure it is on.
 5. The "Load unpacked" button appears when "Developer mode" is enabled. Click it and find e.g. Downloads/technocracy (the folder that contains the manifest.json file). Click "Select Folder" to load the extension. If everything has worked, the korona.gov.sk page will open automatically.
 6. You can see the extension next to your address bar, under its icon. Clicking the icon will open the government page like a bookmark.

How to Use

As you fill in your information, the extension will remember all of your text, numbers, drop-downs, checkboxes, and option buttons. The state is changed in real time. Pressing F5 or Refresh will refresh the page but we will immediately try to load the values as they were seen last.

The next time you load a particular form, your choices will automatically be selected for you. Every URL has its own storage so you can try to use it across the portal for different forms.

Please allow about 2 seconds after page load for all of the values to load correctly. A lot is happening there, please be patient. Still better than manual labor.

Of course, you can change your choices at any time and those will be stored for the next time.

There is no tracking, just a convenience.

This extension only works in the browser in which it has been installed. If you want a clear form without memory, open another browser, or open an incognito window, or disable the extension, or uninstall the extension.

Let me know if anything is behaving strangely or unexpectedly.

Firefox? Suggestions?

If you need a Firefox version, let me know. I can make it for you quickly.

If you have any suggestions for improvements, you know how to get in touch.

Good luck!