Wear a crown like a pineappleWear a crown like a pineapple

Slovenčina English

Honosný a extravagantný. Historická cena tohto jedlého zlata sa dnes vyrovná priemernému ročnému zárobku moderného Slováka. To, že len pred pár storočiami boli ananásy jedným z najluxusnejších tovarov v západnej kultúre si dnes len ťažko dokážeme predstaviť.

V 17. storočí bol ananás príkladom extrémneho bohatstva, ktorého status sa udržiaval exkluzívne pre najvyššie postavenú spoločenskú vrstvu. Cena jedného kusu ananásu sa dokázala vyšplhať až do výšky 8000 £, kým priemerný zárobok lepšie postavenej rodiny vtedy vykazoval výšku 50 £ ročne. Toto exotické ovocie vyvolávalo medzi chudobnou vrstvou takú žiarlivosť, že ananás sa dal dokonca prenajať na noc. Takže pred oficiálnym predajom na konzumáciu obchodníci ananásy prenajímali ľuďom, ktorí si ich kúpu nemohli dovoliť. Tí, ktorí si ich prenajali, ťahali ananásy so sebou na bankety a večierky. Nie preto, aby obdarovali hostiteľa, ale aby predviedli svoju zjavnú schopnosť dovoliť si takéto drahé ovocie. Dávali tým najavo, že sú dosť bohatí, aby si tento luxusný kus exotiky zadovážili zo zahraničia, alebo že majú dostatok prostriedkov na to, aby si mohli postaviť vlastné vyhrievané skleníky a zaplatiť všetky výdavky spojené s ich údržbou. Kult ananásu naberal na svojej popularite a stal sa motívom mnohých bytových doplnkov a architektonických prvkov.

Súčasný sociálny status tejto exotickej plodiny sa voči minulosti markantne transformoval. Pripomíname si reflektujúcim pohľadom status ananásu v minulosti, kedy okolo neho vznikol fenomén spoločenského postavenia, ktorý bol v skutočnosti veľmi umelo nafúknutou spoločenskou bublinou. V dnešnej rýchlej konzumnej spoločnosti síce stále vnímame ananás ako exotickú plodinu, avšak neevokuje v nás už pocity honosnosti a extravagancie. Stal sa všednosťou, ktorá je dostupná pre všetky spoločenské vrstvy obyvateľstva.

Katarína Plačková pre Bratislava Design Week 2020 Pandemic Edition

Magnificent and extravagant. The price of this edible treasure used to equal the average annual earnings of a modern Slovak citizen. It is hard to imagine that just a few centuries ago, pineapples were deemed one of the most luxurious goods in the Western culture.

In the 17th century, the pineapple was an indicator of extreme wealth and its status was maintained in and by the highest social class. The purchase of one piece of pineapple might have set one back as much as £8,000 at a time when the average earnings of an upper-class family were £50 per year. This exotic fruit commanded such esteem that lower-class citizens would go as far as to rent a pineapple on a per-night basis. Before the eventual sale for consumption, traders used to rent out their pineapples to people who could not afford to actually buy them. The rentees would drag their pineapples to banquets and parties in order not to endow the host, but rather to show the fruit off along with their apparent ability to afford such exclusive fruit. This signalled that they were rich enough to have something luxurious and exotic shipped from abroad, or that they had enough funds to build their own heated greenhouses and pay for all the expenses associated with the maintenance thereof. The cult of pineapple gained in popularity and became the motif of many home accessories and architectural elements.

The social status of this exotic crop has changed significantly over the ages. We reflect on the extremely fashionable status that the pineapple enjoyed in the past when it was hoisted to unimaginable prestige by artificial scarcity. In the context of today’s fast-paced consumerist society, we still perceive the pineapple as an exotic crop but it does not evoke in us a feeling of magnificence and extravagance. It has become rather commonplace and benign, and accessible to all social classes.

Katarína Plačková for Bratislava Design Week 2020 Pandemic Edition