Rokotrend

Slovenčina English

Vtedy aj dnes? Nastala premena? Nežijeme aj dnes trendom rokoka?

Video poukazuje na tenkú hranicu medzi evolučne prirodzenou túžbou po krásne/dokonalosti a vytváraním iluzívnej predstavy v nahliadaní na svet. Skrývame, potlačujeme, nevyjadrujeme skutočnosť, zveličujeme dokonalosť, „pozlátku“ bytia. V rozličnosti znázorňujem rôzne uhly pohľadu na tento fenomén a zároveň nechávam otvorený priestor na zamyslenie sa.

Adriána Ondrušová pre Bratislava Design Week 2020 Pandemic Edition

The past and the present? Has there been a change? Are we still living in the trend of Rococo?

The video points to the thin line between the evolutionarily natural desire for beauty/perfection and the emergence of an illusory idea within one’s perception of the world. We hide, we repress, we obfuscate the reality, we exaggerate perfection, the vanity of being. I am revealing different aspects of this phenomenon while affording the beholder room for reflection.

Adriána Ondrušová for Bratislava Design Week 2020 Pandemic Edition